องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน

การบริการขั้นพื้นฐาน
 
 
 
 
การคมนาคม
             ปัจจุบันในเขตชุมชนตำบลบัวใหญ่ มีการโทรคมนาคมทางบก โดยใช้รถยนต์ เป็นพาหนะและมีการโทรคมนาคมโดยรถไฟซึ่งมีสถานีชุมทางอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ เป็นสถานีหลักในการติดต่อไปยังจังหวัดต่างๆ สำหรับการคมนาคมทางบกโดยใช้รถยนต์ มีเส้นทางที่สำคัญ คือ
             - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 (ชัยภูมิ-ประทาย)
             - เส้นทาง รพช.สายบัวใหญ่-โนนตาเถร
             - เส้นทางชนบท สายบัวใหญ่-โนนจาน
             - เส้นทางชนบท สายบัวใหญ่-บัวลาย
             นอกนั้น เป็นเส้นทางภายในตำบลที่เชื่อมต่อไปยังที่ต่างๆ ซึ่งถนนส่วนใหญ่ เป็นถนนลูกรัง ไม่ได้มาตรฐาน
 
การไฟฟ้า
             ประชากรชุมชนตำบลบัวใหญ่ มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้านแล้ว แต่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ละบางส่วนยังต่อพ่วงกับบ้านใกล้เคียง ซึ่งจำเป็นต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ และได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆได้ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน ระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชนและถนนสายหลักในทุกหมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง
 
สถาบันและองค์กรศาสนา
  วัด/สำนักสงฆ์ จำนวน
10
แห่ง
  โบสถ์คริสต์ จำนวน
-
แห่ง
 
แหล่งน้ำตามธรรมชาติ
             ในเขตชุมชนตำบลบัวใหญ่ มีแหล่งน้ำที่เป็นลำน้ำขนาดเล็กไหลผ่าน จำนวน 8 สาย เช่น ลำห้วยโจด ลำห้วยลิงขี้ ไหลผ่านตอนกลางของตำบล และลำห้วยกสิกรรมอยู่ทางตอนล่างของตำบล มีหนองน้ำและสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในตำบล
 
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
  ฝาย จำนวน 14 แห่ง
  สระน้ำ,หนองน้ำ จำนวน 28 แห่ง
  บ่อโยก จำนวน 27 แห่ง
  ระบบประปาหมู่บ้าน จำนวน 13 แห่ง
 
การสาธารณสุข
  สถานีอนามัยประจำตำบล จำนวน - แห่ง
  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ของชุมชนตำบลบัวใหญ่ ตั้งอยู่ใน รพ.บัวใหญ่ มี นางสาวสาคร จรูญฉาย พยาบาลวิชาชีพ 7 เป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ
  สถานพยาบาลเอกชน จำนวน - แห่ง
  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 138 แห่ง
  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 แห่ง
  อัตราการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100      
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  มีป้อมยามตำรวจ จำนวน - แห่ง
  มีรถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ำ ตั้งแต่ 20,000 ลิตรขึ้นไป จำนวน 1 คัน
  มีรถเก็บขยะหรือดูดสิ่งปฏิกูล จำนวน - แห่ง