องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน

สมาชิกสภา อบต.
 
นายบุญสวย อยู่บุรี

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบุญจันทร์ สมบัติไทย
นายรังสรรค์ การปลูก

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
นางเปรมฤดี ตระกูลสันติรัตน์
นายสุทธิชัย มาตย์สาลี
นายอุดม พืชสิงห์
นางดาว โสดา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2

นายมังกร ชาวสวน
นายหอมโสภณ
นางสุพิน พรมป้อ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
นายบุญจันทร์ สมบัติไทย
นายสุดสาคร พรมโคตร
               
นายพิชัย พลราช

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
นายวิเศษ มะโนรัมย์
นางสำรวย โขสันเทียะ
นายรังสรรค์ การปลุก
นายวิเชียร ช่วงกลาง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
นายสมปอง ช้างสาร
นางฉวีวรรณ ปะติคำ
นายบุญสวย อยู่บุรี
นายสมยง ชาวนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
นายประกาย แคนชัย
นายณรงค์ จันทร์พรม
นางดรุณี นาดี
นางคำวัง โมนอก

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
 
นายบุญเรือง คอกสี
นายสังวร คิดถาง
นางบัวลอย สีมี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14