วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อหินคลุก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดหาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ บ้านท่าเนินหมู่ที่ 4 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำประปานวัตกรรมปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน (Smart Pure Compact) กำลังการผลิต 4 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุโครงการอบรมให้ความรู้อัคคีภัย ป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อเครื่องสำรองไฟ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำจุดคัดกรองนักเรียนและฉากกั้นป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.บัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายพระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง