วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างคันคูดิน บริเวรบ้านนายสมพาล คำชนะชัย บ้านป่าตอง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.ย. 2564
จ้างโครงการสร้างถนน คสล. จากบ้านห้วยแคนไปคุมสวนผักบ้านท่าเนิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ย. 2564
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงเนินสวัสดื์ หมู่ 14 ตำบลบัวใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
23  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการขุดคันคูลำห้วยโสกขี้หนู บ้านน้ำอ้อมหมู่ 11 ตำบลบัวใหญ่ กว้าง 6 เมตร ยาว 640 เมตร สูง 5 เมตร ปริมาณดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 35,200 ลูกบาศก์เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีคัดเลือก
22  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2564
ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวีระพงษ์ ศรีบุญเรือง ถึงอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน หมู่ที่ 4 โดยวิธีคัดเลือก