วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาจัดทำป้าย ดครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลต่างๆ ช่วงเทสกาลสงกรานต์ 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างเหมาประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม เพื่อเลี้ยงรัลรองผู้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านสระครกหมู่ที่ 10 บริเวณหลังอนามัยหัวหนอง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  มี.ค. 2564
ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2564
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ งดเผาและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  มี.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการทำแนวป้องกันไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายรถไฟจากบ้านคึมม่วง ถึงอั่งเปารีสอร์ท หมู่ที่ 13 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 508.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 2,592.00 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)