วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2564
ซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคลัมปีสกินในโคและกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2564
ซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างเหมาวางระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2564
จ้างเหมาจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พิมพ์ไวนิล ฯ รัชกาลที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเติมเครื่องปริ้นเตอร์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 1 เครื่อง (สป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง