วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผข 6757 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างจ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการสำรวจ เก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผข 6757 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กะ 2616 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2566
จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผข 6757 นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านห้วยโจด จากบ้านนางทองพิศ ถึงศาลปู่ตา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
ซื้ออาหารเสริม (นม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง