วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะสำนักงาน 4 ฟุต /ตู้เหล็ก 2 ลิ้นชัก / ตู้เหล็ก 3 ฟุต (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำตรายาง สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ตลับหมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนากีฬาตำบลบัวใหญ่ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเนิน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านป่าตอง ม.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมประตูกระจกห้องสภา อบต.บัวใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำผ้าคลุมโต๊ะ และผ้าเก้าอี้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2565
ซื้อชุดตรวจหาสารเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง