องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน

ประวัติและความเป็นมา
 
 
 
 
ประวัติความเป็นมา
             สภาตำบลบัวใหญ่ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 90 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
 
ประวัติความเป็นมาของ ตราสัญลักษณ์
             คำว่า “บัวใหญ่” เป็นชื่อของตำบลของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อปี พ.ศ.2492 ก่อนที่จะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่นั้น มีฐานะเป็น “ด่าน” ชื่อว่า “ด่านนอก”และบ้านบัวใหญ่เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบัวใหญ่ ซึ่งเดิมนั้น มีผู้เล่าว่าหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีบัวพันธุ์ใหญ่เกิดขึ้นเต็มไปหมด จนมีผู้ตั้งชื่อว่า “บึงบัวใหญ่”
             ต่อมาเมื่อ ด่านนอก ได้รับยกฐานะเป็นอำเภอ “บัวใหญ่” จึงเป็นนามเรียกขานชื่อของอำเภอบัวใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงมีมติให้ใช้ “ดอกบัวบาน” เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่สืบไป