วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองพิศ ถึงศาลปู่ตา บ้านห้วยโจด ม.6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสระน้ำถึงโคกโนนดู่ บ้านหนองปรือ ม.5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสี่แยกกลางบ้าน ทิศเหนือและทิศใต้ บ้านโนนพลวง ม.2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2567
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำจากบ้านผู้ใหญ่บ้านถึงบ้านนายทองสุข คอกสี บ้านคึมม่วง ม.13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนน คสล.บ้านหนองพะเนียด ม.3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2567
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ บ้านหันเก่า ม.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.วอยโชคดี บ้านหนองตะไก้ ม.7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางทองแถมถึงสวนเสาวนีย์ บ้านดอนฆ่าเสือ ม.9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง