วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.สายตลาดนัดโค - กระบือ บ้านท่าเนิน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2567
ซื้อค่าจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างเหมาล้างเครื่องปรับอากาศ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้างก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปอ่างเก็บน้ำบ้านท่าเนิน ม.4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง