องค์การบริหารส่วนตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.kudpiman.go.th
 
 
 


โครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการอบรมสัมมนา ศึกษาดูงานของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในระหว่างวันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อให้ความรู้และสนับสนุนให้มีการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในทุกภาคส่วนของสังคมซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นำมาเป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เป็นหลักการบริหารและการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างยั่งยืน