องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 176 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการการเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานในจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]18
2 ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตจังหวัดนครราชสีมา [ 6 มิ.ย. 2565 ]18
3 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 1 ก.พ. 2565 ]111
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 28 ม.ค. 2565 ]99
5 ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซด์ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 20 ม.ค. 2565 ]95
6 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 20 ม.ค. 2565 ]87
7 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 20 ม.ค. 2565 ]88
8 ประกาศ มาตรการจัดการเรื่องเรียนการทุจริต [ 20 ม.ค. 2565 ]90
9 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 20 ม.ค. 2565 ]77
10 ประกาศ มาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี [ 20 ม.ค. 2565 ]76
11 ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ [ 20 ม.ค. 2565 ]80
12 ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 20 ม.ค. 2565 ]87
13 ประกาศ นโยบายการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด ( No gift Policy ) ในการดำเนินงานและช่วงเทศกาลสำคัญ [ 20 ม.ค. 2565 ]98
14 ประกาศ มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 20 ม.ค. 2565 ]76
15 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงานทั่วไป [ 12 ม.ค. 2565 ]85
16 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ม.ค. 2565 ]47
17 ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน [ 12 ม.ค. 2565 ]40
18 ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ม.ค. 2565 ]74
19 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ง.ด.3) ประจำปี พ.ศ.2564 [ 12 พ.ย. 2564 ]79
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การรายงานทางการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2564 [ 29 ต.ค. 2564 ]64
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9