องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างองค์กร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองสาธารณสุข
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงาน
 
รายงานทางการเงิน
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุม
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
การปฎิบัติงาน/การให้บริการ
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึ่งพอใจ
การให้บริการ
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส
และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน
การทุจริตประจำปี
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนป้องกันการทุจริต
คู่มือการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2552


กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
 


  โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน)
       องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้ดำเนินโครงการ  อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564  บ้านน้ำอ้อม ม.11 ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ 
 
  โครงการ อปท. ต้นแบบจัดการน้ำตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพ...
  วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบ...
  วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานส่วนตำบล
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระราชินี 3 ม...
  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564
  โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโค...
  อบรมอาชีพกลุ่มสตรีบัวใหญ่(บ้านคึมม่วง) ประจำปี 256...
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2564
  โครงการรณรงค์ป้องกันเด็กจมน้ำ อบต.บัวใหญ่ ประจำปี ...
   
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้