องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบนำสุนัขและแมวที่เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(ฟรี) ให้มากที่สุด ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งเป็นการลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคพิษสุนัขบ้า ทำให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่
2021-08-05
2021-08-05
2021-06-02
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-08