องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหา ได้จัดทำโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2564 ขึ้น ซึ่งการดำเนินงานควบคุมและโรคไข้เลือดออกให้ประสบผลสำเร็จและเกิดประสิทธิภาพนั้น จำเป็นต้องระดมความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการกำจัดยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค และรณรงค์ให้ชุมชนตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคไข้เลือดออก และร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันโรคที่ยั่งยืนต่อไป
2021-08-05
2021-08-05
2021-06-02
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-08