องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธ์ใหม่ (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ขึ้น เพื่อให้มีเครื่องมือเพียงพอต่อการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงทันต่อสถานการณ์ เพื่อเฝ้าระวังโรคและลดการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อในชุมชน
2021-08-05
2021-08-05
2021-06-02
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-08