องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


อบรมอาชีพกลุ่มสตรีบัวใหญ่(บ้านคึมม่วง) ประจำปี 2564


กิจกรรมอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้กลุ่มสตรีแม่บ้านได้มีอาชีพเสริม เพื่อเป็นการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป เพื่อให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในลักษณะการรวมกลุ่มเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันพัฒนา ในชุมชน
2021-08-05
2021-08-05
2021-06-02
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-24
2021-05-24
2021-03-17
2021-03-17
2021-03-08