องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า”


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้จัดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วตำบลบัวใหญ่ โดยได้รับเกียรติ จากนายอำนาจ สุรินทร์ต๊ะ ปศุสัตว์อำเภอบัวใหญ่ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ อพปม.ตำบลบัวใหญ่ เกี่ยวกับวิธีป้องกันและการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และได้แจกยาวัคซีนแก่อาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ทั้ง 14 หมู่บ้าน เพื่อป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ตำบลบัวใหญ่

2023-05-25
2023-05-25
2023-05-02
2023-03-10
2023-02-28
2023-02-10
2023-01-26
2023-01-18
2023-01-09
2023-01-09