องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566


วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2566 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ โดยได้รับเกียรติจากนางดวงจันทร์ เปลี่ยนวิไล นักวิชาการสาธารณสุข เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

2023-05-25
2023-05-25
2023-05-02
2023-03-10
2023-02-28
2023-02-10
2023-01-26
2023-01-18
2023-01-09
2023-01-09