องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
 
นายชินกฤต  นรมาตร
 

 ปลัด อบต.

 
โทร.097-1629985

 
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
 
รองปลัด อบต.
 
โทร.099-6953691
นายเสวียน  หมั่นกิจ
นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
นายสุภาพ  วงค์อามาตร 
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่ง
โทร.089-5844432
โทร. 089-2864819
โทร.080-0096371
นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์
นายวิศิษฐ์  วิศวเลิศทรัพย์
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม

รักษาการหัวหน้าส่วนส่งเสริมการเกษตร

รักษาการหัวหน้าส่วนสาธารณสุข
โทร.098-5953843
โทร.089-5844432 โทร.099-6953691