องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
กองคลัง

 
 
 
นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
หัวหน้าส่วนการคลัง
 
 
นางสาวราตรี มีภู่
นางสาวสุกัญญา  พูนศรี
 -
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
นางพิกุล  ตู้กลาง       นางสาวณุชญา  จัดนอก
นางยมนา  แก่งอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
พนักงานจ้างทั่วไป
   
   -  
  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้