องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
 
นายเสวียน  หมั่นกิจ
รักษาการแทนนักวิชาการเกษตร
-รอบันทึกข้อมูล-
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร