องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
กองสาธารณสุขนางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
รักษาการกองสาธารณสุข
พ.จ.อ. วันชัย  สุราเสถียรกุล
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-ว่าง-
 -
ผู้ช่วยนักสัตวบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายพิทักษ์  แก้วศรี

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป