องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]27
2 พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มารใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]29
3 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ก.พ. 2563 ]29
4 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2563 ]42
5 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 ม.ค. 2563 ]45
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 ม.ค. 2563 ]45
7 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 10 ม.ค. 2563 ]45
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2563 ]41
9 ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 10 ม.ค. 2563 ]44
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.2547 [ 10 ม.ค. 2563 ]44
 
หน้า 1|2|3|4