องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ เรื่อง หลักการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับองค์กร [ 3 มี.ค. 2564 ]28
2 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]28
3 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]93
4 พระราชกฤษฏีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524 มารใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2562 [ 10 ก.พ. 2563 ]91
5 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ก.พ. 2563 ]96
6 พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2563 ]6
7 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2563 ]110
8 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 ม.ค. 2563 ]124
9 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 [ 10 ม.ค. 2563 ]110
10 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 10 ม.ค. 2563 ]116
 
หน้า 1|2|3|4|5