องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 21 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.ปี65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]16
2 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองคลัง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]19
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองช่าง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]14
4 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองการศึกษาฯ ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]17
5 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]14
6 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองส่งเสริมการเกษตร ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]18
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]16
8 คำสั่งรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 มิ.ย. 2565 ]18
9 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง [ 6 มิ.ย. 2565 ]16
10 ประกาศผลการประเมิน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 1/2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]25
11 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]28
12 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]39
13 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2564-2566 (ครั้งที่ 1 ) [ 17 มิ.ย. 2564 ]38
14 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 4 ม.ค. 2564 ]41
15 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 3 มิ.ย. 2563 ]43
16 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 พ.ย. 2562 ]34
17 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]45
18 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลบัวใหญ่ [ 29 ต.ค. 2562 ]38
19 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวมยุบเลิกและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) [ 15 ต.ค. 2562 ]38
20 ระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่5) พ.ศ.2549 [ 8 ต.ค. 2562 ]34
 
หน้า 1|2