องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนการมาปฏิบัติงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]27
2 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.ปี65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]94
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองคลัง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]90
4 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองช่าง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]45
5 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองการศึกษาฯ ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]93
6 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]40
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองส่งเสริมการเกษตร ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]83
8 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]99
9 คำสั่งรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 มิ.ย. 2565 ]88
10 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง [ 6 มิ.ย. 2565 ]40
11 ประกาศผลการประเมิน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 1/2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]53
12 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]102
13 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]76
14 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2564-2566 (ครั้งที่ 1 ) [ 17 มิ.ย. 2564 ]110
15 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 4 ม.ค. 2564 ]119
16 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 3 มิ.ย. 2563 ]119
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 พ.ย. 2562 ]108
18 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]115
19 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลบัวใหญ่ [ 29 ต.ค. 2562 ]111
20 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวมยุบเลิกและเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของอปท.และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศพด.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) [ 15 ต.ค. 2562 ]106
 
หน้า 1|2