องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์แนวทางการเฝ้าระวังและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น


เนื่องจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้รับแจ้งจากจังหวัดนครราชสีมาว่า กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ติดตามสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าปี พ.ศ.2566 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-14 ธันวาคม 2566 พบว่ามีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 6 ราย ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ราย จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 2 ราย จังหวัดระยอง จำนวน 1 ราย จังหวัดสงขลา จำนวน 1 ราย

เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันท่วงที กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบัวใหญ่ปฏิบัติดังนี้
1.สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบว่าโรคพิษสุนัขบ้ามีอันตรายถึงชีวิต ผู้ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าจะเสียชีวิตเกือบทุกราย และสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มียาที่ใช้ในการรักษาแต่ป้องกันได้โดยการฉีดวัคซีน โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่โรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพใกล้ตำบล
2.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นหากถูกสุนัขหรือแมว กัด ข่วน ให้ล้างแผลด้วยน้ำสะอาดทันทีเช็คแผลด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และรีบไปพบแพทย์ทันทีพร้อมประวัติการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง
3.หากพบว่าสุนัขหรือแมว กัด ช่วน ตนเองหรือผู้อื่น ให้นำสุนัขหรือแมวไปขังไว้เพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 10 วัน หรือพบสัตว์สงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้าต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดทันที

4.ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการฉีดวัคซีนในสัตว์ , การทำหมัน เพื่อควบคุมจำนวนแมวและสุนัขจรจัด รวมถึง ไม่เลี้ยงดูแมวหรือสุนัขจรจัดที่ไม่ทราบประวัติการรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

5.พาสัตว์เลี้ยงของท่านไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามกำหนด และฉีดวัคซีนให้ผู้ที่คลุกคลีกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เพื่อเป็นการป้องกันการได้รับเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าโดยบังเอิญ

ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านทราบ และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า ต่อไป

2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17
2023-12-12
2023-12-07
2023-11-24