องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดทำแผนการปฎิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่และตั้งทีมสำรวจการจัดทำถังขยะเปียก องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ร่วมกับทีมปฎิบัติการระดับอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจ การจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือน  เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกเป็นไปอย่างถูกวิธี ต่อเนื่องและเกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในตำบลบัวใหญ่ทั้ง 14 หมู่บ้าน  และให้ความรู้และรณรงค์จัดให้มีถังขยะเปียกลดโลกร้อน ให้ครบตามเป้าหมายตามที่กำหนด จึงต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ให้ครบทุกครัวเรือน 

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17