องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


การประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ 2567


รายละเอียด  1.ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม : เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารธนาคารขยะชุมชนตำบลบัวใหญ่ เพื่อกำหนดแผนและประชุมชี้แจงวางแนวทางในการดำเนินงานของธนาคารขยะชุมชนตำบลบัวใหญ่ ลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย เพื่อสร้างความมั่นคงให้ครอบครัว และพัฒนาชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่   

                 2.สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม :  ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตตำบลบัวใหญ่  ผู้นำชุมชน  อสม.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

                 3. ผลจากการมีส่วนร่วม :  ได้รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานกองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลบัวใหญ่

                 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน :  องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุม มาดำเนินการจัดตั้งกองทุนธนาคารขยะชุมชนตำบลบัวใหญ่ เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนรู้จักวิธีการกำจัดขยะจากต้นทางอย่างถูกต้อง และนำขยะรีไซเคิลมาขายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว รวมถึงการบริหารจัดการขยะทั่วไป ขยะเปียก ขยะอันตราย ให้มีการจัดการอย่างถูกวิธี

 

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17