องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy


องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy  การประชุมข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ในวันจันทร์ที่  5  กุมภาพันธ์  2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่    โดย จัดกิจกรรมตามนโยบายสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy งดการให้ ไม่รับของขวัญ ในเทศกาลปีใหม่และในทุกช่วงเทศกาล ให้ดำรงเป็นแบบอย่างที่ดี เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ไม่ทุจริตคอร์รัปชั่น และปลูกฝังจิตสำนึกรักสามัคคี มีค่านิยมในทางสุจริต มีจิตบริการต่อประชาชนอย่างตรงไปตรงมา ให้คำนึงถึงการปฏิบัติงานอย่างเกิดประสิทธิผลและรวดเร็ว ตามขั้นตอนการให้บริการโดยขอให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ แสดงความปรารถนาดีต่อกันในโอกาสต่าง ๆ โดยวิธีการใช้บัตรอวยพร หรืออวยพรในสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความสุจริตโปร่งใสน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมเต็มใจให้บริการด้วยความจริงใจและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน โดยยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17