องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567


วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.บัวใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2567 โดยนางสาวสุกัญญา ชัยศรี นายก อบต.บัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ โดยได้รับเกียรติจากนายฉัตรชัย เนาวรัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ และนายชาติชาย หุตะวัฒนะ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและการป้องกัน และการพ่นสารเคมีกำจัดยุงและแจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธี และเหมาะสม

2024-06-12
2024-06-12
2024-06-07
2024-04-01
2024-03-05
2024-02-26
2024-02-21
2024-02-07
2024-01-31
2024-01-17