องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นางสาวสุกัญญา  ชัยศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

โทร.096-0515165


นายบุญส่วย  อยู่บุรี
นายสมปอง   ช้างสาร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

โทร.093-3451021
โทร.062-4581753

นายบุญเรือง   คอกสี

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่

โทร.089-5848977