องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


นายสมยง   ชาวนา

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร.081-0651899


นายสินชัย  หาญศรี
นางดรุณณี   นาดี

รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.086-2619631
โทร.096-7242751


นางเปรมฤดี  ตระกูลสันติรัตน์
นายสำราญ  กลางพิมาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 1

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2
โทร.093-3294072
โทร.087-8808619


นายอรุณ  ใจสูงเนิน น.ส.สุวีนา   ศรีบุญเรือง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 3

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 4
โทร.099-1691294 โทร.098-6128784


 นายบริสุทธิ์   ชาวสวน
นายสินชัย  หาญศรี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 5

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6
โทร.087-9980644
โทร.086-2619631


 นางสำรวย   โขสันเทียะ นายประทวน   เทศแก้ว

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 7

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8
โทร.084-4962029
โทร.088-8867887


น.ส.สุกัญญา   ศรีบุดดา
นายสมยง   ชาวนา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 9

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 10
โทร.085-6997192
โทร.081-0651899


นายณรงค์  จันทร์พรม นางดรุณณี   นาดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 11

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 12
โทร.087-2477002
โทร.096-7242751


นายเสถียร   ประวันนา
นางนุจรี   คิดถาง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 13 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 14
โทร.085-8345873 โทร.086-2826517