องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

 
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์   

รองปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.

 
โทร.099-6953691
 
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
 
รองปลัด อบต.
 
โทร.099-6953691
นายเสวียน  หมั่นกิจ
นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
นายสุภาพ  วงค์อามาตร 
 หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่ง
โทร.089-5844432
โทร. 089-2864819
โทร.080-0096371
นายเสวียน  หมั่นกิจ
นายเสวียน  หมั่นกิจ
นางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร.089-5844432 โทร.089-5844432 โทร.099-6953691