องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
 
นายเสวียน  หมั่นกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.089-5844432
นางสาวกชพร  หินเธาว์
จ.อ.สนั่น  จันทะโคตร์
นายอนุสรณ์ อัศวเสนา
นายชัยยันต์ คงมา
นักพัฒนาชุมชน
นักจัการงานทั่วไป
นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นักทรัพยากรบุคคล
 
จ่าเอกสมพร  พรหมหญ้าคา
จ.อ.วรวลัญช์   วงษ์ชาลี
 
นายบงกช สนิทนอก
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
 
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
นางสาวนิตยา  สีมี
นางสาวชนิดา  หมื่นนาริน

นางสาวอัญชลี  โฆสิกุล

นายขจรศักดิ์ พันนา

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป

นายสุวิทย์  แดนสันเทียะ
นายมนตรี  พินไธสง

นายกวาง  วัฒโก 

 

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
ภารโรง
พนักงานขับรถยนต์
นางวันเพ็ญ ขันอาสา
   นายคมสันต์ การปลูก

นายอนุศักด์ ยอดนา

นายปัญญา อ่องพิมาย

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์