องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กองคลัง

 
 
 
นางธัญญาวรรณ  อยู่เย็น
ผู้อำนวยการกองคลัง 
 
 
นางสาวราตรี มีภู่
นางภคมน   ศรีนอก
นางวิภาดา   ขอหวนกลาง
นายประพันธ์   ทานกระโทก
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานการเงิน ชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
 
 
นางพิกุล  ตู้กลาง       นางสาวณุชญา  จัดนอก
นางยมนา  แก่งอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้