องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
นายสุภาพ  วงค์อามาตร 
กองช่าง

นายสมศักดิ์ ผ่องเพิ่ม
-ว่าง-
นายช่างโยธา
นายช่างสำรวจนายมานพ  ทองคำ
ผู้ช่วยช่างโยธา
พนักงานจ้างทั่วไป