องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กองการศึกษา


นายเสวียน  หมั่นกิจ
รักษาการผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
 

น.ส.นุจรีย์   คำโมลี 


นักวิชาการศึกษา

นางอรนุช  คำสุวรรณ์
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
นางสาวอุทัยวรรณ  คอกสี นางสาวสุจิตรา  ยิ่งผล
นางสมมาศ  หึมวัง
พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างตามภารกิจ
พนักงานจ้างตามภารกิจ