องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กองส่งเสริมการเกษตร

 
 
นายเสวียน  หมั่นกิจ
หัวหน้าสำนักปลัด  รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร
นางสาวภิรมย์ยา   มณีวงษ์
นักวิชาการเกษตร