องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กองสาธารณสุขนางประนอม  เจริญศรีเศรษฐ์ 
รักษาการกองสาธารณสุข
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
-ว่าง-
 -
ผู้ช่วยนักสัตวบาล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายพิทักษ์  แก้วศรี

พนักงานจ้างทั่วไป
พนักงานจ้างทั่วไป