องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
หน่วยตรวจสอบภายใน

 
 

นางสาวหนึ่งฤทัย  ปะสังติโย

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ