องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

 
 
 
ประวัติความเป็นมา
             สภาตำบลบัวใหญ่ ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ซึ่งจัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2539 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 90 ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 ในเขตตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันมีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 14 หมู่บ้าน
 
ประวัติความเป็นมาของ ตราสัญลักษณ์
             คำว่า “บัวใหญ่” เป็นชื่อของตำบลของตำบลหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยเมื่อปี พ.ศ.2492 ก่อนที่จะได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่นั้น มีฐานะเป็น “ด่าน” ชื่อว่า “ด่านนอก”และบ้านบัวใหญ่เป็นหมู่บ้านหนึ่งของตำบลบัวใหญ่ ซึ่งเดิมนั้น มีผู้เล่าว่าหมู่บ้านนี้มีหนองน้ำขนาดใหญ่ และมีบัวพันธุ์ใหญ่เกิดขึ้นเต็มไปหมด จนมีผู้ตั้งชื่อว่า “บึงบัวใหญ่”
             ต่อมาเมื่อ ด่านนอก ได้รับยกฐานะเป็นอำเภอ “บัวใหญ่” จึงเป็นนามเรียกขานชื่อของอำเภอบัวใหญ่ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ จึงมีมติให้ใช้ “ดอกบัวบาน” เป็นตราสัญลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่สืบไป