องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 
 
 
“สิ่งแวดล้อมที่ดี  มีวัฒนธรรม
  ก้าวนำเศรษฐกิจ  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียง”
 
พันธกิจ (MISION)
             1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนละเศรษฐกิจ
             2. การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
             3. การป้องกันและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
             4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่เกิดขึ้น
             5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
             6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
             7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
             8. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
             1. การพัฒนาและบริการด้านคุณภาพพื้นฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค
             2. ส่งเสริมศักยภาพของประชาชนให้มีทักษะ ความรู้ มีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
             3. การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม
             4. การดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
             5. การรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น
             6. สนับสนุนให้ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ ได้รับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐอย่าง เท่าเทียม
             7. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ