องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

 
 
 
ที่ตั้ง
             องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 114 หมู่ที่ 1 ถ.ป่าตอง-หลุบกุง ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0-4430-0107 หมายเลขโทรสาร 0-4430-0107 อยู่ทางทิศเหนือของศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา 111 กิโลเมตรและอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ 3 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ และเขตตำบลบัวลาย อำเภอบัวลาย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลหนองแจ้งใหญ่ และตำบลเสมาใหญ่
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลกุดจอก
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลด่านช้าง
 
เนื้อที่
             พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ โดยประมาณ 45.35 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 28,343.75 ไร่ เนื้อที่ส่วนใหญ่อยู่ติดกับเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่ ทั้ง 4 ด้าน
 
ลักษณะภูมิประเทศ
             โดยทั่วไปของตำบลบัวใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา โดยทั่วไป เป็นที่ราบเอียงไม่สม่ำเสมอ มีลำห้วยโจด ลำห้วยลิงขี้ ไหลผ่านตอนกลางของตำบล และลำห้วยกสิกรรมอยู่ทางตอนล่างของตำบลมีหนองน้ำและสระน้ำกระจายอยู่ทั่วไปในตำบล พื้นที่สูงกว่าน้ำทะเลปานกลาง 140 - 150 เมตร
 
ลักษณะภูมิอากาศ
             - ฤดูร้อน ช่วงระหว่างเดือนมีนาคม – มิถุนายน
             - ฤดูฝน ช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม- ตุลาคม ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
             - ฤดูหนาว ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน- กุมภาพันธ์ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
 
การปกครอง
             ตำบลบัวใหญ่ มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ การปกครองส่วนภูมิภาค แบ่งการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู้ดูแลในระดับตำบล ตามพระราชบัญญัติการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ส่วนการปกครองรูปแบบที่สอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ทำหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลบัวใหญ