องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 
 
 
อาชีพของประชากรในเขตชุมชนตำบลบัวใหญ่
             ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก (ทำนา ทำไร่ ทำสวน) โดยพื้นที่ทำนาและทำการเกษตรเป็นพื้นที่ต้องอาศัยน้ำฝน จึงทำนาได้ปีละ 1 ครั้ง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรเพาะปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวดอกมะลิ 105 และพันธุ์พื้นเมือง รองลงมาเป็นการเพาะปลูกพืชไร่ ได้แก่ อ้อย มันสำปะหลัง นอกนั้น เป็นการปลูกผลไม้และพืชสวนบ้าง สำหรับสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อการจำหน่าย ได้แก่ ไก้พื้นบ้าน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ โคเนื้อ เป็นต้น ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรถไถเดินตามเป็นของตนเอง มีบางรายที่มีพื้นที่ทำการเกษตรน้อยหรือเช่านาทำจะต้องจ้างเพื่อนบ้านหรือญาติพี่น้องไถให้ ในอัตรา ไร่ละ 250 บาท ส่วนค่าแรงในการประกอบอาชีพการเกษตร ค่าแรงวันละ 120 – 150 บาท/คน/วัน และเมื่อเกษตรกรว่าง จากการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งหรือหลังฤดูการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรส่าวนใหญ่จะหันไปประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
 
หน่วยธุรกิจในเขตตำบลบัวใหญ่
ปั้มน้ำมันและก๊าซ จำนวน
1
แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน
-
แห่ง
โรงสี (หมู่บ้าน) จำนวน
7
แห่ง
ธนาคาร จำนวน
-
แห่ง
โรงแรม จำนวน
-
แห่ง
โรงฆ่าสัตว์ จำนวน
-
แห่ง
ตลาดสด จำนวน
แห่ง
กิจการพาณิชย์ของ อบต. จำนวน
-
แห่ง
 
การใช้ที่ดิน
             ตามพื้นที่ภูมิศาสตร์ของตำบลบัวใหญ่ ส่วนใหญ่เป็นที่นาซึ่งสามารถทำนาได้ปีละครั้ง นอกนั้นเป็นพื้นที่ทำการเกษตรอื่นๆ เช่น ปลูกอ้อย ปลูกผลไม้ ไม้ยืนต้น และการปลูกพืชผักต่างๆ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียว มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลางถึงต่ำ จัดเป็นพวกดินเค็มเหมาะสำหรับปลูกข้าวในฤดูฝน แต่มักเสี่ยงต่อความล้มเหลว ถ้าปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องอาศัยการชลประทานเพื่อให้มีน้ำในการปลูกข้าวและการใช้ปุ๋ยบำรุงดิน
 
แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 40  
สหกรณ์การเกษตรบัวใหญ่ จำกัด ร้อยละ 20  
กองทุนหมู่บ้าน ร้อยละ 15  
ธนาคารพาณิชย์ ร้อยละ 10  
นายทุน ร้อยละ 10  
ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้าน ร้อยละ 5  
 
ข้อมูลทางการตลาด ในการประกอบอาชีพการเกษตร
             1.ข้าว เกษตรกรจะนำผลผลิตไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น โรงสีข้าวเอกชน อีกส่วนหนึ่งจำนำข้าวกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อรอราคาสูงขึ้น
             2.พืชผัก จะมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน บางส่วนจะนำไปจำหน่ายเอง ในเขตตลาด ร้านค้าในหมู่บ้านและตำบล
             3.ไม้ผล เกษตรกรจะนำไปจำหน่ายที่ร้านค้าในหมู่บ้านและตำบล และที่ตลาด
 
ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับปศุสัตว์
             1.โคเนื้อ มีพ่อค้ามารับซื้อ และจำนำไปขายที่ตลาดโค กระบือ
             2.โคนม จะนำผลผลิตไปส่งที่สหกรณ์การเกษตรอำเภอ
             3.ไก่พื้นเมือง มีพ่อค้ามารับซื้อ และเกษตรกรนำไปจำหน่ายที่ตลาดบัวขาว ซึ่งเป็นตลาดสดประจำอำเภอ
             4.การประมง(การจำหน่ายสัตว์น้ำ) มีพ่อค้ามารับซื้อ และเกษตรกรนำไปจำหน่ายที่ตลาดบัวขาว ซึ่งเป็นตลาดสดประจำอำเภอ