องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 
 
 
สภาพประชากร
             - จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,671 ครัวเรือน
             - จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 5,252 คน
             - จำนวนประชากรทั้งหมด 7,673 คน
                           ชาย 3,824 คน
                           หญิง 3,849 คน
             มีความหนาแน่นเฉลี่ย 169.20 คน/ตารางกิโลเมตร
 
จำนวนหมู่บ้าน

 
สภาพการศึกษา
             สภาพการศึกษาของประชาชนในชุมชนตำบลบัวใหญ่ ส่วนใหญ่ประชาชนยังมีการศึกษาในระดับที่ต่ำ คือจบการศึกษาระดับประถมศึกษา เนื่องจากยังมีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาไม่มาก และอยู่ห่างไกล การคมนาคม เดินทางไปศึกษาไม่สะดวก ไม่มีรถโดยสารประจำทาง และประชาชนยังมีค่านิยมที่ไม่ส่งเสริมให้บุตรหลานเรียนต่อในระดับที่สูง เพราะต้องการใช้แรงงานในครัวเรือนประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร
 
สถานศึกษา
             โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 2 แห่ง คือ
                          1.โรงเรียนบ้านป่าตองท่าเนินสามัคคี (หมู่ที่ 1)
                          2.โรงเรียนวัดบ้านหนองตะไก้ (หมู่ที่ 7)
             โรงเรียนที่เปิดสอนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 3 แห่ง คือ
                          1.โรงเรียนบ้านหนองปรือคึมม่วง (หมู่ที่ 5)
                          2.โรงเรียนบ้านห้วยโจด (หมู่ที่ 6)
                          3.โรงเรียนดอนฆ่าเสือ (หมู่ที่ 9)
             โรงเรียนอาชีวศึกษา จำนวน - แห่ง
             ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน อบต. จำนวน 1 แห่ง
             ที่อ่านหนังสือพิมพ์ปรำจำหมู่บ้าน 3 แห่ง คือ บ้านป่าตอง ม.1 ,บ้านห้วยแคน ม. 8,บ้านคึมม่วง ม.1
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง
                          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บัวใหญ่
                          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดอนฆ่าเสือ หมู่ที่ 9