องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 45 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหา [ 31 มี.ค. 2566 ]43
2 การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 4 เม.ย. 2565 ]166
3 หนังสือด่วนที่สุดที่ กค.(กวจ)005.2/ว845 ลว.31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่2) พ.ศ.2563 [ 8 ก.ย. 2564 ]208
4 การจำแนกงบประมาณตาม ว1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]275
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3 พ.ศ.2559 [ 12 พ.ค. 2564 ]196
6 พระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่2) พ.ศ.2564 [ 3 มี.ค. 2564 ]228
7 แนวปฏิบัติการประกันและุการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน : การประเมินภายในองค์กร [ 3 มี.ค. 2564 ]233
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ((ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2563 ]196
9 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2562 [ 10 มิ.ย. 2563 ]198
10 พระราชบัญญัติ สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2563 ]245
11 พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 10 ม.ค. 2563 ]234
12 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 [ 10 ม.ค. 2563 ]190
13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 10 ม.ค. 2563 ]204
14 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2563 ]220
15 ระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 [ 10 ม.ค. 2563 ]237
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินฯ พ.ศ.2547 [ 10 ม.ค. 2563 ]238
17 กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 [ 10 ม.ค. 2563 ]251
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ.2560 [ 10 ม.ค. 2563 ]241
19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 [ 10 ม.ค. 2563 ]185
20 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 [ 10 ม.ค. 2563 ]251
 
หน้า 1|2|3