องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานการให้ความช่วยเหลือด้านสาธารณภัย [ 8 ม.ค. 2567 ]12
2 คู่มือการปฏิบัติงานการรับ และการส่งหนังสือราชการ [ 8 ม.ค. 2567 ]12
3 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ม.ค. 2567 ]17
4 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 14 ธ.ค. 2565 ]9
5 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 26 ม.ค. 2565 ]121
6 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้ารา่ชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 ม.ค. 2565 ]199
7 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ค [ 6 ก.ย. 2564 ]109
8 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]168
9 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 16 ต.ค. 2563 ]119
10 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2563 ]231
11 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]130
12 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2563 ]203
13 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2563 ]239
14 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ก.พ. 2563 ]184
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2563 ]193
16 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 10 ก.พ. 2563 ]241
17 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 10 ก.พ. 2563 ]176
18 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 10 ก.พ. 2563 ]154
19 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 25 ต.ค. 2562 ]178
20 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]228
 
หน้า 1|2