องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสําหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง คู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 18 ต.ค. 2559 ]6
2 คู่มือการขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) [ 17 ต.ค. 2559 ]5
3 คู่มือการขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ต.ค. 2559 ]8
4 คู่มือการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา21 [ 17 ต.ค. 2559 ]8
5 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 17 ต.ค. 2559 ]7
6 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ต.ค. 2559 ]7
7 คู่มือการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ต.ค. 2559 ]6
8 คู่มือการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ต.ค. 2559 ]6
9 คู่มือการขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 [ 17 ต.ค. 2559 ]5
10 คู่มือการขออนุญาต รื้อ ถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ต.ค. 2559 ]6
11 คู่มือการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นกระดาษหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 17 ต.ค. 2559 ]6
12 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ต.ค. 2559 ]5
13 คู่มือการแจ้งขุดดิน [ 17 ต.ค. 2559 ]5
14 คู่มือการแจ้งดัดแปลงอาคาร [ 17 ต.ค. 2559 ]5
15 คู่มือการแจ้งถมดิน [ 17 ต.ค. 2559 ]4
16 คู่มือการรับชำระภาษีป้าย [ 17 ต.ค. 2559 ]5
17 คู่มือการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ต.ค. 2559 ]5
18 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ต.ค. 2559 ]6
19 คู่มือการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 17 ต.ค. 2559 ]4