องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

    รายละเอียดข่าว

ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพื่อแจ้งเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลบัวใหญ่ รวมทั้งการจัดทำแผนสุขภาพ เสนอแผนงานโครงการฯเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ได้แก่ พยาบาลวิชาชีพ ตัวแทนสมาชิกสภา ผู้ทรงคุณวุฒิ และตัวแทนส่วนราชการในพื้นที่ รวมทั้งผู้แทนชุมชน    เอกสารประกอบ

การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.พ. 2566
    ผู้ลงข่าว :