องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2564 [ 6 พ.ย. 2563 ]115
2 รายงานการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 30 ต.ค. 2563 ]116
3 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 30 ต.ค. 2563 ]107
4 ประกาศก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 30 ต.ค. 2563 ]105
5 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]119
6 หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบล เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 16 ต.ค. 2563 ]103
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]106
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ต.ค. 2563 ]106
9 ประกาศก.จ. ก.ท. และก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2563 ]105