องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th

 
 
คำสั่ง/ประกาศ
ข้อมูลทั้งหมด 23 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศการกำหนดเวลามาปฏิบัติราชการ วันลา จำนวนการมาปฏิบัติงานสาย ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง [ 10 ต.ค. 2565 ]69
2 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานสำนักปลัด อบต.ปี65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]136
3 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองคลัง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]126
4 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองช่าง ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]84
5 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองการศึกษาฯ ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]140
6 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]81
7 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานกองส่งเสริมการเกษตร ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]117
8 คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายงานหน่วยตรวจสอบภายใน ปี 65 [ 6 มิ.ย. 2565 ]136
9 คำสั่งรักษาราชการแทน ผอ.กองสาธาณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 6 มิ.ย. 2565 ]122
10 รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง [ 6 มิ.ย. 2565 ]74
11 ประกาศผลการประเมิน พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานครู ครั้งที่ 1/2565 [ 5 พ.ค. 2565 ]86
12 กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2565 และกำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน [ 6 ม.ค. 2565 ]31
13 ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 16 ก.ย. 2564 ]135
14 ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 21 มิ.ย. 2564 ]115
15 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 2564-2566 (ครั้งที่ 1 ) [ 17 มิ.ย. 2564 ]156
16 มาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 [ 4 ม.ค. 2564 ]157
17 ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 3 มิ.ย. 2563 ]158
18 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ๋ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 30 พ.ย. 2562 ]145
19 พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 29 พ.ย. 2562 ]146
20 คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกองค์การบริหารส่วตำบลบัวใหญ่ [ 29 ต.ค. 2562 ]154
 
หน้า 1|2