องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2563 ]27
2 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2563 ]29
3 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ก.พ. 2563 ]26
4 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2563 ]21
5 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 10 ก.พ. 2563 ]26
6 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 25 ต.ค. 2562 ]44
7 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]43
8 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]44
9 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]44
10 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]43
 
หน้า 1|2