องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 26 ม.ค. 2565 ]37
2 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ค [ 6 ก.ย. 2564 ]29
3 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]39
4 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 16 ต.ค. 2563 ]39
5 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2563 ]104
6 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]54
7 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2563 ]107
8 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2563 ]106
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ก.พ. 2563 ]107
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2563 ]101
11 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 10 ก.พ. 2563 ]106
12 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 10 ก.พ. 2563 ]97
13 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 10 ก.พ. 2563 ]38
14 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 25 ต.ค. 2562 ]98
15 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]101
16 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]108
17 คู่มือสำหรับผู้ใช้งานระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]97
18 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]101
19 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2562 ]104
20 คู่มือการบันทึกข้อมูลระบบ E-GP เพื่อรองรับมาตรการเร่งรัดเบิกจ่าย [ 10 ม.ค. 2562 ]102