องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 26 ม.ค. 2565 ]77
2 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้ารา่ชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 18 ม.ค. 2565 ]159
3 คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการเพิ่มข้อมูลในระบบสารสนเทศทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (CCIS) ค [ 6 ก.ย. 2564 ]68
4 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์ [ 2 มิ.ย. 2564 ]124
5 คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 16 ต.ค. 2563 ]79
6 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2563 ]184
7 คู่มือการจดทะเบียนพาณิชย์ [ 8 ก.ย. 2563 ]93
8 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2563 ]155
9 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2563 ]197
10 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ก.พ. 2563 ]150
11 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2563 ]150
12 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 10 ก.พ. 2563 ]189
13 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 10 ก.พ. 2563 ]141
14 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-laas [ 10 ก.พ. 2563 ]113
15 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 25 ต.ค. 2562 ]142
16 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]180
17 ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]148
18 ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ [ 10 ต.ค. 2562 ]187
19 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]189
20 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]190
 
หน้า 1|2