องค์การบริหารส่วนตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.buayai.go.th
 
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 8 ต.ค. 2563 ]30
2 คู่มือปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน [ 10 ก.พ. 2563 ]97
3 คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ [ 10 ก.พ. 2563 ]102
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 [ 10 ก.พ. 2563 ]97
5 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 10 ก.พ. 2563 ]90
6 คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ [ 10 ก.พ. 2563 ]98
7 คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง [ 10 ก.พ. 2563 ]27
8 คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง [ 25 ต.ค. 2562 ]110
9 คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 ต.ค. 2562 ]107
10 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2562 ]108
 
หน้า 1|2